INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 2 juli 2020 kl. 19:00.

Med forbehold for udskydelse, hvis situationen vedr. COVID-19 kræver det.
På hvilken lokalitet i Kerteminde meddelels snarest.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 17. juni 2020 kl. 23:59. Forslag skal sendes elektronisk til sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk.
Forslag, der indkom i marts til den planlagte generalforsamling, er automatisk med på den endelige dagsorden.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen bliver offentliggjort på hjemmesiden, Facebook og i motionscentret onsdag den 24. juni 2020.

Revideret regnskab for 2019 kan rekvireres fra onsdag den 24. juni på e-mail: dagligleder@kerteminde-motionscenter.dk